≡ Menu

Phản Ứng Tối (Dark Reactions)

Một nhóm các phản ứng xảy ra sau các phản ứng sáng trong quang hợp để tạo thành hợp chất hữu cơ đầu tiên là đường glucôzơ và các hợp chất khác trong quá trình khử CO2 nhờ các sản phẩm của pha sáng NADPH2 và ATP. Các phản ứng tối xảy ra không cần ánh sáng nhưng phụ thuộc chặt chẽ vào sản phẩm của pha sáng nên không xảy ra vào ban đêm.