≡ Menu

Phát Triển (Development)

Sự biến đổi về chất trong các cấu trúc và chức năng của tế bào, mô, cơ quan và cơ thể, diễn ra trong quá trình phát sinh cá thể. Đối với thực vật, phát triển được xem như một giai đoạn gắn liền với sự xuất hiện một cơ quan mới mang một chức năng mới và thường coi cơ quan mới này là hoa.