≡ Menu

Phytocrom (Phytochrome)

Sắc tố liên kết với protein tìm thấy ở một nồng rất thấp ở hầu hết các cơ quan của thực vật, cụ thể là trong mô phân sinh. Sắc tố này tồn tại dưới hai dạng và có thể chuyển hoá lẫn nhau. Dạng Pr 660 có đỉnh hấp thụ ánh sáng cực đại ở 660nm (ánh sáng đỏ) và dạng Pfr 730 có đỉnh hấp thụ ánh sáng cực đại ở 730nm (ánh sáng đỏ xa). Anh sáng ban ngày thích hợp cho sự hình thành dạng Pfr 730-dạng có hoạt động sinh lí. Cường độ ánh sáng để xảy ra sự chuyển hoá này rất thấp và thời gian chuyển hoá xảy ra rất nhanh, có thể tính bằng giây. Phytocrom đóng vai trò quan trọng như chất nhận ánh sáng trong các quá trình sinh lí liên quan đến ánh sáng trong một giới hạn rộng như các phản ứng quang chu kì, quang phát sinh hình thái, bao gồm sự trải rộng các phiến lá, sự không uốn cong các phiến lá ở các loài cỏ và ngũ cốc, cũng như sự hoá lục, sự nảy mầm của những hạt nhạy cảm với ánh sáng như hạt rau diếp. Người ta cho rằng dạng Pfr 730 gây ra sự thay đổi quá trình thẩm thấu của màng và hậu quả tiếp theo có thể liên quan đến các chất điều hoà sinh trưởng như giberelin, cytokinin và cả florigen.