≡ Menu

Pocphyrin (Porphyrins)

Những cấu trúc hữu cơ vòng có vai trò quan trọng trong việc tạo thành các phức hệ chứa ion kim loại. Những ví dụ về các pocphyrin chứa kim loại là pocphyrin Fe (nhân hem trong hêmôglôbin), pocphyrin Mg (clorophin), pocphyrin Co (vitamin B12). Trong tự nhiên phần lớn các pocphyrin chứa kim loại là các dạng liên kết với protein, tạo nên các phân tử hữu cơ – kim loại rất quan trọng như các phân tử nêu trên và cả các cytocrom.