≡ Menu

Quá Trình Pentôzôphôtphát (Pentose Phosphate Pathway)

Quá trình phân giải đường glucôzơ mà sản phẩm của quá trình là các đường 5 cácbon – đường pentôzơ. Con đường này được phát hiện đầu tiên ở nấm men, các mô động vật và sau này ở các mô thực vật vào những năm đầu của thế kỉ 20. Khác với con đường đường phân mà ở đó mạch cácbon của phân tử glucôzơ bị phân giải thành hai triôzơ, trong con đường pentôzôphôtphát nguyên tử cácbon thứ nhất của mạch glucôzơ bị cắt đi. Do đó con đường này còn có tên gọi là sự oxi hoá apotomic (cắt ngắn đi) để phân biệt với con đường đường phân được gọi là sự oxi hoá dikhotomic (lưỡng phân).
Con đường pentôzôphôtphát còn được gọi là con đường hexôzômônôphôtphát do có quá trình oxi hoá estemônôphôtphát của glucôzơ.
Con đường pentôzôphôtphát là một quá trình biến đổi hiếu khí, phản ứng đầu tiên của nó trùng với phản ứng của đường phân. Sự phân biệt giữa hai con đường chỉ bắt đầu sau khi tạo thành glucôzô-6- phôtphát:

Glucôzơ — > Glucôzô-6-phốtphát — > Con đường đường phân

Con đường pentôzôphốtphát

Quá trình pentôzôphốtphát có ý nghĩa rất quan trọng: Nó là nguồn chủ yếu tạo ra các pentôzơ cần thiết cho sự tổng hợp axit nucleic và cũng là nguồn tạo ra các ribôzơ từ đó hình thành nên chất nhận CO2 trong quang hợp – ribulôzôdiphốtphát. Quá trình này còn tạo ra nhiều chất có số nguyên tử cácbon khác nhau cần cho các quá trình sinh tổng hợp khác nhau.