≡ Menu

Quang Dị Dưỡng (Photoheterotrophic)

Kiểu dinh dưỡng trong đó năng lượng cần cho sự tổng hợp các phân tử hữu cơ từ các chất hữu cơ đầu tiên là ánh sáng. Vi khuẩn tía không lưu huỳnh là ví dụ. Chúng cần các phân tử hữu cơ đầu tiên như: êtanol và axetat.