≡ Menu

Quang Dưỡng (Phototrophic)

Kiểu dinh dưỡng trong đó nguồn năng lượng cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ là ánh sáng. Phần lớn các sinh vật quang dưỡng là dạng tự dưỡng (quang tự dưỡng), một số nhỏ là dạng dị dưỡng (quang dị dưỡng).