≡ Menu

Quang Phân Li (Photolysis)

Sự phân giải hoá học do ánh sáng. Trong quang hợp xảy ra quá trình quang phân li H2O, một quá trình rất quan trọng trong việc cung cấp H+ và điện tử cho việc hình thành ATP và NADPH2.