≡ Menu

Quang Phổ Kế (Spectrophotometer)

Thiết bị đo lượng ánh sáng ở những bước sóng khác nhau được dung dịch hấp thụ. Các số liệu đo được giúp ta tính được mật độ hoặc hàm lượng chất hấp thụ ánh sáng trong đối tượng cần xác định và vẽ được phổ hấp thụ.