≡ Menu

Quang Phốtphorin Hoá (Photophosphorylation)

Quá trình tạo ra ATP từ ADP và phốtpho vô cơ xảy ra trong lục lạp khi quang hợp nhờ năng lượng ánh sáng. Quá trình này xảy ra theo cơ chế hoá thẩm của Mitchell.