≡ Menu

Quang Tự Dưỡng (Photoautotrophic)

Kiểu dinh dưỡng trong đó nguồn năng lượng cần cho sự tổng hợp chất hữu cơ đầu tiên từ các chất vô cơ là ánh sáng. Thực vật và một số vi khuẩn quang hợp là ví dụ. Chúng cần CO2, H2O, H2S, … để tổng hợp nên hợp chất hữu cơ đầu tiên dạng hidrat cácbon nhờ năng lượng ánh sáng.