≡ Menu

Quang Tử (Photon)

Dạng hạt cơ bản của ánh sáng, giống như proton và electron nhưng không mang điện và có khối lượng vô cùng nhỏ bé.
Trong đó: E: năng lượng lượng tử (J)
h: hằng số Planck
v: tần số ánh sáng
c : vận tốc ánh sáng
^: độ dài bước sóng.
Từ công thức này ta có thể tính được E của ánh sáng đỏ là 42 kcal /mol, của ánh sáng xanh tím là 71 kcal/mol .