≡ Menu

Rửa Trôi (Leaching)

Sự mất các nguyên tố dinh dưỡng tự do của đất do nước chảy cuốn theo. Hiện tượng này thường xảy ra ở đất chua (đất có nhiều ion H+), ở đây các ion dinh dưỡng bị các ion hidro đẩy ra khỏi bề mặt keo đất trở thành trạng thái tự do và dễ dàng bị cuốn theo nước mưa khi chảy qua.