≡ Menu

Rụng (Abscission)

Sự mất có tổ chức một bộ phận của thực vật, thường là lá, quả, hoa bất thụ. Vùng rụng nằm ở gốc cơ quan, ở đó tầng tách rời (tầng rụng) hình thành do sự đứt gẫy hoặc tách rời của các tế bào và cuối cùng thì sự rụng xảy ra khi các bó mạch bị gẫy cơ học do gió chẳng hạn.

Next post:

Previous post: