≡ Menu

Rụng Lá (Deciduous)

Chỉ hiện tượng rụng tất cả các lá trên cây theo mùa. Hiện tượng rụng lá này thường xảy ra vào trước mừa đông đối với các cây vùng ôn đới. Mùa đông ở vùng ôn đới nhiệt độ rất thấp, cây không có khả năng lấy được đủ nước. Để tránh phải thoát một lượng nước lớn qua lá, những cây này phải rụng lá để tiết kiệm nước.