≡ Menu

Sắc Kí (Chromatography)

Phương pháp phân tích các chất bao gồm việc tách các hợp chất khác nhau thành các băng có thể phân biệt được nhờ sự hấp thụ có chọn lọc, hoặc dịch chuyển với tốc độ khác nhau do khối lượng phân tử khác nhau. Nói chung sắc kí gồm chất phân tích được mang đi bởi pha di động (chất lỏng hoặc khí) xuyên qua pha tĩnh (chất rắn hoặc lỏng). Các chất khác nhau di chuyển với vận tốc khác nhau (phụ thuộc vào khả năng hấp thụ và sự khử hấp thụ của chúng) và do vậy chúng tách nhau về không gian. Chất hấp thụ kém nhất dễ dàng bị mang đi xa nhất. Có thể phân tích các chất không màu nếu dùng một số biện pháp để phát hiện chúng (bằng điện tử, đánh dấu phóng xạ, bằng thuốc hiện màu ninhydrin,…