≡ Menu

Sắc Tố Quang Hợp (Photosynthetic Pigments)

Các sắc tố hấp thụ năng lượng ánh sáng sử dụng cho quá trình quang hợp. Chúng định vị trong các lục lạp của thực vật hoặc phân tán trong chất tế bào của sinh vật nhân sơ. Tất cả các sinh vật quang hợp đều chứa clorophin và carotenoit. Một số khác còn chứa phycobilin. Clorophin a là sắc tố chính vì năng lượng do nó hấp thụ được sử dụng trực tiếp cho các phản ứng sáng của quang hợp.Các sắc tố còn lại là các sắc tố phụ vì năng lượng ánh sáng mà chúng hấp thụ được đều phải truyền cho clorophin a.