≡ Menu

Sinh Sản Hữu Tính (Sexual Reproduction)

Sự hình thành cá thể mới bằng cách phối hợp hai nhân hoặc hai tế bào giới tính (các giao tử) để tạo nên hợp tử. Đối với các sinh vật đơn bào toàn bộ cá thể có thể kết hợp với nhau, nhưng ở đa số các sinh vật đa bào chỉ có các giao tử kết hợp với nhau. Những sinh vật phân biệt giới tính có hai loại giao tử: đực và cái (ở động vật là tinh trùng và trứng). Chúng được tạo ra ở các cơ quan đặc biệt (lá noãn và bao phấn ở thực vật, buồng trứng và tinh hoàn ở động vật) cùng với những cấu trúc bổ trợ hình thành nên hệ sinh dục và thực hiện quá trình sinh sản. Các cá thể mang cả hai hệ sinh dục được gọi là cùng gốc hay lưỡng tính.
Nói chung quá trình giảm phân xảy ra trước khi hình thành giao tử tạo nên bộ nhiễm sắc thể đơn bội (chứa một nửa bộ nhiễm sắc thể bình thường). Khi thụ tinh, tức là khi các giao tử đơn bội kết hợp thì số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội được khôi phục. Bằng cách đó sinh sản hữu tính cho phép xảy ra tái tổ hợp di truyền tạo nên sự đa dạng lớn ở đời sau và như vậy nó đảm bảo cho cơ chế tiến hoá bằng con đường chọn lọc tự nhiên.