≡ Menu

Sinh Trưởng (Growth)

Sự tăng lên một cách ổn định về kích thưốchặc là trọng lượng khô. Sinh trưởng bao gồm cả sự phân chia tế bào, sự lớn lên của tế bào nhờ sự tổng hợp các chất mới và có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển về sau.Nếu theo dõi sự sinh trưởng của một cơ thể bằng cách đo kích thước hay khối lượng trong suốt đời sống của cơ thể đó thì có thể vẽ đựoc đường cong sinh trưởng dạng chữ “ S “ đặc trưng chung cho đa số các sinh vật. Thường thì sự sinh trưởng không khi nào dừng lại hoàn toàn, tuy nhiên có thể rất chậm. Các động vật Chân khớp sinh trưởng theo chu kì vì có lớp vỏ kitin cứng bao bọc ngoài cơ thể. Con vật chỉ tranh thủ lớn lên sau mỗi lần lột xác khi lớp vỏ cũ bị trút bỏ, trong khi lớp vỏ mới còn mềm có thể giãn ra dễ dàng.