≡ Menu

Sinh Trưởng Thứ Cấp (Secondary Growth)

Sự sinh trưởng có nguồn gốc từ mô phân sinh thứ cấp hay mô phân sinh bên, tức là tầng sinh mạch và tầng sinh bần. Hiện tượng này thường không có ở cây một lá mầm. Đối với cây hai lá mầm, kết quả của sự sinh trưởng thứ cấp được gọi là sự dày lên thứ cấp, vì vậy cây tăng lên về chiều rộng hơn là về chiều dài. Hoạt động của tầng sinh mạch cho mạch gỗ và mạch rây thứ cấp, tầng sinh bần cho chu bì, lớp mô bảo vệ phía ngoài của thân và rễ có chứa bần, tầng sinh bần và lớp vỏ lục.