≡ Menu

Sơ Đồ Z (Z Scheme)

Sơ đồ có dạng chữ Z mô tả pha sáng của quang hợp với hai hệ quang hoá (PSI và PSII) xảy ra đồng thời.