≡ Menu

Tái Sinh (Regeneration)

Sự tái sinh trưởng (sự sinh trưởng lặp lại) của một cơ quan hoặc một mô của cơ thể sau khi bị mất do tổn thương hoặc tự rụng.Sự tái sinh rất khác nhau ở các nhóm sinh vật khác nhau. Sự tái sinh dễ dàng ở thực vật, nhưng rất khó khăn ở động vật.