≡ Menu

Tế Bào Bao Bó Mạch (Bundle Sheath Cell)

Các tế bào nhu mô bao quanh các bó mạch ở lá. Ở thực vật C4 các tế bào bao bó mạch có chứa lục lạp và do đó các tế bào này đó thực hiện một phần của quỏ trỡnh cố định CO2 trong pha tối của quang hợp, tức là thực hiện chu trỡnh Canvin để tổng hợp đường và tinh bột. Chớnh vỡ vậy, tiờu bản giải phẫu lỏ của thực vật C4 khi nhuộm màu với iụt thỡ cỏc tế bào bao bú mạch cú màu xanh tớm, trong khi trên tiêu bản giải phẫu lỏ của thực vật C3 thỡ màu xanh tớm lại xuất hiện ở tế bào mụ giậu. Đặc điểm này giúp phân biệt lá của hai nhóm thực vật C3 và C4.