≡ Menu

Tế Bào Đóng, Tế Bào Bảo Vệ (Guard Cell)

Một cặp tế bào bao quanh lỗ khí (tạo nên lỗ khí) của khí khổng. Về cơ bản có hai dạng tế bào bảo vệ: tế bào dạng quả thận và tế bào dạng quả tạ.Tế bào bảo vệ cú một nhõn lớn và nhiều lục lạp bộ, là tế bào biểu bỡ duy nhất cú chứa lục lạp.Tế bào bảo vệ cũng chứa ty thể và cỏc thành phần khỏc của tế bào.Tế bào bảo vệ dạng quả thận cú vỏch trong dày hơn vách ngoài và với cấu tạo như vậy khí khổng có cơ chế đúng mở rất kịp thời.Tế bào bảo vệ phõn hoỏ từ tế bào tiền phõn sinh vỏ trong quỏ trỡnh sinh trưởng lá, sau khi phân hoá vách bụng tách ra tạo nên lỗ khí.Cả hai dạng tế bào bảo vệ đều có sợi xelulôzơ từ vách phía lỗ lan toả đến vách phía lưng.