≡ Menu

Tế Bào Mô Giậu (Mezophyll Cell)

Tế bào tạo thành mô cơ bản của lỏ, nằm giữa biểu bỡ trờn và biểu bỡ dưới được phân hoá và chứa nhiều lục lạp, gọi là mô giậu. Các tế bào của mô này có màu lục, thường kéo dài và vuông góc với bề mặt của cơ quan.