≡ Menu

Tế Bào Trần (Protoplast)

Tế bào khung cùng thành tế bào bao bọc, tức là khối chất nguyên sinh cùng màng sinh chất và các bào quan của tế bào vi khuẩn hay thực vật sau khi bị tách ra khỏi thành tế bào.Trong trường hợp này chúng thường có dạng trũng do sức căng bề mặt của tế bào tạo nên. Có thể tạo ra các tế bào trần bằng phương pháp vật lí hoặc hoá học, chẳng hạn sử dụng enzym xelulaza, pectinaza. Tế bào trần có thể sinh trưởng được nhờ nuôi cấy in vitro. Hiện nay người ta đang sử dụng tế bào trần trong nghiên cứu về sinh trưởng, phát triển, trao đổi chất ở tế bào và đặc biệt là trong nghiên cứu dung hợp tế bào trần.Sự dung hợp các tế bào trần của các loài khác nhau đang được nghiên cứu và thực hiện ở thực vật và được coi như một phương pháp hữu hiệu để tạo ra các con lai từ những thực vật không tương hợp và các con lai này có thể mang đặc tính di truyền nhân hoặc di truyền tế bào chất của bố hoặc mẹ.Dưới điều kiện nuụi cấy thích hợp tế bào lai cú thể phát triển thành cây hữu thụ bình thường.