≡ Menu

Thành Tế Bào (Cell Wall)

Thành cứng bao quanh tế bào vi khuẩn và tế bào thực vật.Thành tế bào thực vật được tạo thành từ các sợi xelulôzơ trong một khuôn cứng của các polyxacarit khác.Nấm là một ngoại lệ, thành tế bào của chúng thường chứa chitin.Thành tế bào của một số tảo cũng khác, như vỏ silic bao quanh tảo silic.Thành tế bào vi khuẩn mang tính phù hợp hơn, chứa các axit amin và polyxacarit.Các chất khí, nước và các chất hoà tan tự do thấm qua thành tế bào.Thành tế bào có chức năng cơ học, cho phép tế bào trương lên do thẩm thấu nhưng không bị vỡ.Thành tế bào thực vật có thể chắc hơn nhờ bổ sung thêm lignin.Thành tế bào thực vật là tuyến đường quan trọng trong quỏ trỡnh dẫn truyền nước và cỏc chất hoà tan vào tế bào.Những biến hỡnh khỏc của thành tế bào như sự dày lên không đều của tế bào bảo vệ, tấm sàng ở mạch rây và màng không thấm nước của tế bào biểu bỡ và tế bào bần,… cũng thường xảy ra ở các loại tế bào và các mô khác nhau.