≡ Menu

Thoát Hơi Nước (Transpiration)

Sự vận động của các phân tử nước từ cơ thể thực vật ra ngoài không khí chủ yếu qua lá. Có hai con đường thoát hơi nước ở lá: con đường qua bề mặt lá (qua cutin) với vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh và con đường qua khí khổng với vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng cơ chế đóng mở khí khổng. Sự thoát hơi nước cú vai trũ hết sức quan trọng đối với thực vật. Thoát hơi nước ở lá đó gây ra một lực hút rất mạnh dũng nước từ rễ lên thân và lên lá.Thoát hơi nước cũng làm giảm đáng kể nhiệt độ của bề mặt lá do nhiệt hoá hơi của nước cao. Chính vì vậy mà cứ 1000 gam nước hấp thụ từ rễ thì có đến 990 gam nước dùng để thoát hơi qua lá.