≡ Menu

Thụ Phấn (Fertilization)

Quá trình chuyển hạt phấn từ nhị tới đầu nhuỵ ở thực vật hạt kín và từ nón đực đến noón ở nún cỏi của thực vật hạt trần. Người ta phân biệt hai loại thụ phấn: thụ phấn chéo và tự thụ phấn.
Thụ phấn chéo: sự chuyển hạt phấn từ nhị của một hoa đến nhuỵ của một hoa khác trên cùng một cây hoặc trên cây khác. Hạt phấn được chuyển bằng các tác nhân khác nhau: như gió (thụ phấn nhờ gió), như sâu bọ (thụ phấn nhờ côn trùng), như nước (thụ phấn nhờ nước), như người (thụ phấn nhờ người),…
Tự thụ phấn: thường là sự chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy trên cùng một hoa.