≡ Menu

Thực Vật C3 (C3 Plant)

Thực vật quang hợp kiểu C3. Những thực vật này có sản phẩm quang hợp đầu tiên là các hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố cacbon trong phân tử-các axit photpho glyxeric (APG). Quá trình cố định CO2 ở những thực vật này theo chu trình Canvin.