≡ Menu

Thực Vật C4 (C4 Plant)

Thực vật quang hợp kiểu C4. Những thực vật này có sản phẩm quang hợp đầu tiên là các hợp chất hữu cơ có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử-các axit oxalo axetic (AOA).Quá trình cố định CO2 ở các thực vật này theo chu trình Hatch-Slack.