≡ Menu

Thực Vật Cam (Crassulacean Axit Metabolism)

Thực vật có quá trình cố định CO2 thực hiện vào ban đêm và sản phẩm quang hợp đầu tiên là các axit hữu cơ, chủ yếu là axit malic.Nhóm thực vật này sống ở vùng khô hạn, sa mạc và bán sa mạc, thường xuyên bị thiếu nước và để tiết kiệm nước đến mức tối đa, các khí khổng đó khộp lại vào ban ngày để tránh thoát hơi nước. như vậy CO2 cũng sẽ không từ không khí vào lá để thực hiện quá trình cố định CO2 vào ban ngày và quá trình này đó chuyển vào ban đêm, khi khí khổng mở.