≡ Menu

Tilacoit (Thylacoid)

Túi dẹt, chứa đầy dịch lỏng, hệ sắc tố quang hợp, các chất truyền điện tử trung gian và các trung tâm phản ứng, đơn vị cơ sở của hệ thống màng quang hợp trong lục lạp.