≡ Menu

Trội Đỉnh (Apical Dominance)

Hiện tượng trong đó sự sinh trưởng của chồi đỉnh ở thực vật sẽ ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên. Hiện tượng này được kiếm soát bởi sự tương tác của các chất sinh trưởng, đặc biệt là auxin (do đỉnh sinh trưởng sinh ra) và axit abscisic.