≡ Menu

Trung Tâm Phản Ứng P700 Và P680 (Reaction Centre P700 And P680)

Một cấu trúc gồm nhiều phân tử clorophin chuyên hoá làm nhiệm vụ thu nhận năng lượng của cỏc photon ánh sáng (cũng gọi là cái bẫy năng lượng) trong hệ thống quang hoá 1 (PSI với P700) và hệ thống quang hoá 2 (PSII với P680).