≡ Menu

Tự Dưỡng (Autotrophic)

Một kiểu dinh dưỡng mà nguồn gluxit chính là từ các chất vô cơ (cacbon dioxit hoặc cacbonat). Các chất hữu cơ được tổng hợp nên từ các chất vô cơ khởi đầu. Quá trình này được thực hiện nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời (quang tự dưỡng) hoặc năng lượng hoá học (hoá tự dưỡng). Các sinh vật tự dưỡng giữ vai trũ quan trọng về mặt sinh thỏi học, vỡ đó là các sinh vật sản xuất sơ cấp mà hoạt động của chúng cuối cùng là cung cấp cacbon cần thiết cho tất cả các sinh vật dị dưỡng.