≡ Menu

Ứ Giọt (Guitation)

Sự ứ các giọt nước trên các mép lá trong điều kiện không khí bã hoà hơi nước, trong khi nước vẫn được đẩy từ rễ lên lá nhưng không thoát ra dưới dạng hơi. Sự ứ giọt là hiện tượng chứng minh ở rễ luôn xuất hiện một lực đẩy nước từ rễ lên lá. Đó chính là áp suất rễ. Hiện tượng ứ giọt thường chỉ xuất hiện ở các cây thảo hoặc các cây bụi thấp.