≡ Menu

Vận Chuyển Bị Động (Pasive Transport)

Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất theo cơ chế khuyếch tán, tức là vận chuyển từ nồng độ cao đến nồng độ thấp và không cần tiêu phí năng lượng.