≡ Menu

Vận Chuyển Chủ Động (Active Transport)

Sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất ngược với gradient nồng độ và có sử dụng năng lượng.