≡ Menu

Vận Chuyển (Translocation)

Vận động của dưỡng chất dinh dưỡng, muối khoáng và hocmon trong cơ thể thực vật. Ở thực vật có mạch có hai loại mạch chuyên hoá để vận chuyển là mạch gỗ (xylem) và mạch rây (phloem). Các chất hữu cơ như các hydrat cacbon, các axit amin và các chất hữu cơ khác chuyển từ trên lá xuống rễ, củ hoặc chuyển ngược lại theo mạch rây. Nước và các chất khoáng hoà tan chuyển từ rễ lên lá theo mạch gỗ. Cũng có bằng chứng cho thấy muối khoáng được chuyển cả trong mạch gỗ và mạch rây.