≡ Menu

Vận Động Cảm Ứng (Nastic Movement)

Sự vận động của các bộ phận của thực vật phụ thuộc vào sự tác động của một nguồn kích thích nhất định và không theo một hướng nhất định. Sự vận động cảm ứng thường xảy ra nhanh và không liên quan với sự vận chuyển hocmon sinh trưởng cũng như sự sinh trưởng của cơ quan, cơ thể. Những vận động cảm ứng thường gặp như vận động nở hoa, vận động ngủ, vận động của các cây ăn thịt, cây Trinh nữ,…