≡ Menu

Vận Động Hướng Động (Tropic Movement)

Sự vận động sinh trưởng có định hướng của một bộ phận thực vật do phản ứng với một kích thích nào đó của môi trường về một phía của cơ quan hay cơ thể. Sự vận động hướng động thường xảy ra chậm và có liên quan đến sự vận chuyển các hocmon sinh trưởng cũng như sự sinh trưởng của tế bào, cơ quan, cơ thể. Những vận động hướng động thường gặp như vận động theo ánh sáng của ngọn cây, vận động theo trọng lực của rễ cây, vận động theo nguồn nước, theo nguồn dinh dưỡng của rễ.