≡ Menu

Vận Động Theo Đồng Hồ Sinh Học (Biological Clock Movement)

Sự vận động của các bộ phận của thực vật theo nhịp sinh học. Đó là các vận động nở hoa vào ban ngày hoặc vào ban đêm, vận động ngủ (khép các lá chét) do ảnh hưởng của ánh sáng, vận động nở hoa vào các giờ trong ngày do ảnh hưởng của nhiệt độ.