≡ Menu

Vận Động Theo Nguồn Dinh Dưỡng (Chemotropism)

Sự vận động của rễ theo nguồn dinh dưỡng. Trường hợp rễ vận động hướng theo các chất hữu cơ, vô cơ có lợi cho dinh dưỡng gọi là vận động theo nguồn dinh dưỡng dương. Trường hợp rễ vận động theo hướng ngược với phía có các chất hoá học độc hại gọi là vận động theo nguồn dinh dưỡng âm.