≡ Menu

Vận Động Theo Sức Trương Nước (Turgor Movement)

Sự vận động của các bộ phận của thực vật do các kích thích cơ học. Đó là sự vận động cụp lá, cụp cành ở các cây trong họ Trinh nữ, sự vận động của các cây bắt mồi (đống nắp của cây Nắp ấm chẳng hạn).Sự vận động này diễn ra do kết quả của các tác động cơ học (sự đụng chạm) đột ngột làm thay đổi nhanh chóng áp suất thẩm thấu của nhóm tế bào phồng đặc biệt – thể gối – các nhóm tế bào này giảm đột ngột sức căng trương nước, do đó mất khả năng chống đỡ, dẫn đến sự cụp của lá, cành hoặc nắp.