≡ Menu

Vận Động Theo Trọng Lực (Gravitropism)

Sự vận động sinh trưởng định hướng của một bộ phận cây do phản ứng với trọng lực. Các rễ sơ cấp (rễ cái) sinh trưởng thẳng đứng theo hướng trọng lực (tính hướng trọng lực dương), trong khi đó thân cây sinh trưởng thẳng theo hướng ngược với hướng trọng lực (tính hướng trọng lực âm). Vận động theo trọng lực liên quan với sự tập trung auxin ở phía dưới của thân hoặc bao lá mầm nằm ngang do tác động của trọng lực. Lượng auxin này ức chế sự sinh trưởng của các tế bào ở mặt dưới của gốc nhưng lại kích thích sự sinh trưởng của các tế bào ở mặt trên, do đó rễ sinh trưởng theo hướng đất. Ngược lại lượng auxin lớn ở mặt dưới thân về phía ngọn lại kích thích các tế bào ở phía này sinh trưởng mạnh và do đó ngọn sinh trưởng theo hướng ngược với đất.