≡ Menu

Vòng Đai Caspary (Casparian Strip)

Vùng đai chạy quanh thành các tế bào nội bì, chủ yếu ở rễ, làm cho toàn bộ chiều dày của thành sơ cấp thấm suberin và/hoặc thấm lignin khiến cho thành các tế bào này không thấm nước và chất khoáng hoà tan, khi chúng được hấp thụ vào cây theo con đường vô bào. Như vậy nước và các chất khoáng hoà tan đi theo con đường này đến thành tế bào nội bì đều bị chặn lại và bị đẩy vào con đường tế bào để chịu sự kiểm tra theo cơ chế thấm chọn lọc của màng sinh chất.