≡ Menu

Vùng Sinh Trưởng (Annual Growth Ring)

Vùng sinh trưởng hàng năm của thân và rễ ở các cây gỗ do hoạt động của tầng phát sinh.Vùng sinh trưởng của những cây vùng ôn đới trờn bản cắt ngang thân có thể thấy hai vùng đồng tâm có màu sáng và tối của các mụ gỗ. Các vùng đó gồm vùng có các yếu tố mạch rộng hơn – sản phẩm của tầng phát sinh hoạt động về mùa xuân (lớp sáng hơn) và tiếp theo là vùng có các yếu tố mạch hẹp hơn – sản phẩm của tầng phát sinh hoạt động vào cuối mùa hè (lớp sẫm hơn). Quá trình này được lặp lại hàng năm và ta có thể căn cứ vào số vùng sáng hoặc tối để tính tuổi của cây.