≡ Menu

Xuân Hoá (Vernalization)

Sự xử lí lạnh đối với các hạt giống trong giai đoạn nảy mầm. Những thực vật nhất định chỉ ra hoa khi chúng được giữ ở nhiệt độ thấp (1 – 2°C) trong thời kỡ sớm của quá trình sinh trưởng. Những giống ngũ cốc đông chỉ ra hoa vào mùa hè khi chúng được gieo vào mùa thu năm trước.

Khi cây ra hoa là dấu hiệu của việc cây chuyển từ giai đoạn sinh trưởng, phát triển dinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng, phát triển sinh sản bằng việc chuyển hướng từ hình thành mầm lá sang hình thành mầm hoa. Xuân hóa là biểu hiện về phản ứng di truyền và trạng thái sinh lý nhất định khi gặp điều kiện ngoại cảnh thích hợp.

Vì vậy các nhân tố ngoại cảnh đóng vai trò là các nhân tố kích thích sự ra hoa. Sau khi kích thích thì hoa được hình thành và phân hoá.

Trong đó yếu tố nhiệt độ thấp đóng vai trò quan trọng trong việc cảm ứng hình thành hoa.

Thông tin về hiện tượng xuân hoá có ý nghĩa để đưa ra những biện pháp mới trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:

“Hiện Tượng Xuân Hoá Và Ứng Dụng Của Nó Trong Sản Xuất”